Emitenci obligacji

przez | 29 października 2016

emitenci obligacji, rodzaje obligacjiObligacje to papiery wartościowe na podstawie których emitent (dłużnik) zobowiązany jest do określonego świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego) na rzecz inwestora (nabywcy obligacji) zwanego także „obligatariuszem”.

Jedną z metod klasyfikacji obligacji jest podział wg rodzaju emitenta. Obligacje klasyfikowane wg emitentów można podzielić na:

Obligacje skarbowe – czyli obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub instytucję działającą w jego imieniu i na jego rachunek. Obligacje skarbowe zwane są także obligacjami rządowymi lub państwowymi. W Polsce podmiotem realizującym zadania związane z emisją obligacji skarbowych jest Minister Finansów.

Obligacje nie emitowane przez Skarb Państwa określane są mianem obligacji nie-skarbowych i należą do nich:

Obligacje komunalne to obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W Polsce emitentami obligacji mogą być województwa, powiaty i gminy oraz związki tych jednostek samorządowych, a także lokalne i regionalne władze zagraniczne krajów UE. Do obligacji komunalnych zalicza się niekiedy obligacje wyemitowane w celu finansowania przedsięwzięć użyteczności publicznej (jak szkoły czy infrastruktura drogowa) realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obligacje korporacyjne czyli papiery emitowane przez podmioty gospodarcze działające na zasadach komercyjnych. W Polsce, obligacje mogą emitować przedsiębiorstwa i instytucje mające osobowość prawną (osoby prawne) prowadzące działalność gospodarczą (zarobkową) lub powołane tylko w celu przeprowadzenia emisji, w tym (ale nie wyłącznie): spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, SKOKi i Kasa Krajowa, przedsiębiorstwa państwowe czy spółdzielnie. W przypadku tych ostatnich, wyodrębnia się dodatkowa grupa:

Obligacje spółdzielcze emitowane przez spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą, zwykle banki spółdzielcze.

Zarówno obligacje korporacyjne jak i spółdzielcze bywają także klasyfikowane jako obligacje bankowe i nie-bankowe. Obligacje bankowe mogą być emitowane przez banki spółdzielcze lub klasyczne banki działające w formie spółki akcyjnej.

Specyficzną grupą emitentów obligacji mających charakter obligacji bankowych i/lub znamiona obligacji skarbowych są obligacje emitowane przez banki centralne i instytucje międzynarodowe tworzone przez te banki i/lub pozostające pod kontrolą rządów krajów tworzących te instytucje (jak np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Centralny).

fot.: bikeriderlondon/Shutterstock.com