Korekta z tytułu (braku) płynności

przez | 11 grudnia 2016

premia za płynnośćDyskonto z tytułu braku płynności

Dyskonto za brak płynności należy zastosować w przypadku wyceny przedsiębiorstwa nie notowanego w zorganizowanym systemie obrotu, na podstawie wskaźników rynkowych oszacowanych w oparciu o dane spółek notowanych.

W praktyce wyceny przedsiębiorstw przyjmuje się, że spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych w przypadku możliwości ich szybkiego, bez istotnej utraty wartości, zbycia są więcej warte niż spółki nie notowane. Wynika to z przekonania że fakt płynności (możliwości szybkiego upłynnienia wycenianych aktywów) stanowi dodatkową wartość dla inwestorów.

Premia z tytułu płynności

Alternatywnie, wycena spółki notowanej na giełdzie w oparciu o wskaźniki charakterystyczne dla przedsiębiorstw nienotowanych, np. metodą transakcyjnych mnożników rynkowych wymaga zastosowania korekty wartości w przedmiocie premii za płynność.

Formuły wg których możliwe jest określenie premii z tytułu płynności na podstawie wysokości dyskonta za brak płynności i odwrotnie, zostały zaprezentowane poniżej:

Premia za płynnośćDyskonto z tytułu braku płynnosci

 

 

Gdzie: P – premia z tytułu płynności | D – dyskonto z tytułu braku płynności

Wysokość premii i dyskonta

Najczęściej zalecane w literaturze poziomy dyskonta z tytułu braku płynności dla spółek działających na rynkach rozwiniętych to 20-35% co odpowiada 25-54% premii z tytułu płynności. Dla spółek z rynków rozwijających się zalecane poziomu są niższe. Może to wynikać  z mniejszej efektywności giełd funkcjonujących na rynkach nierozwiniętych.

Sugerowane wartości premii i dyskonta z tytułu (braku) płynności dla spółek polskich można znaleźć m.in. na stronie: www.financialcraft.pl.

Zastosowywanie dyskonta i premii z tytułu płynności

Odnośnie zastosowania premii lub dyskonta z tytułu (braku) płynności w poszczególnych sytuacjach, można spotkać wiele sprzecznych opinii. Częstym argumentem generalnie stosowanym za pominięciem dyskonta z tytułu braku płynności jest niska efektywność rynku i relatywnie niewielka płynność większości notowanych spółek, czasem ograniczenia prawne, które uniemożliwiają często szybkie i efektywne zbycie lub nabycie dużego pakietu akcji spółki, nawet jeżeli jest ona przedmiotem obrotu giełdowego. Szczególnie na rynkach nierozwiniętych, wysoką płynnością obrotu mogą poszczycić się jedynie największe podmioty.

Czytaj dalej na następnej stronie…

Dodaj komentarz