Korekta z tytułu (braku) płynności

przez | 11 grudnia 2016

Poza powyższym argumentem, bez sprzeczności zwykle pozostają jednak sytuacje, w których stosuje się:

  • dyskonto z tytułu braku płynności przy wycenie spółki nienotowanej na giełdzie, metodą giełdowych mnożników rynkowych,
  • premię z tytułu płynności w sytuacji wyceny spółki notowanej, metodą transakcyjnych mnożników rynkowych.

Zwolennicy stosowania dyskonta za niepłynność przy wycenie spółek nienotowanych metodą dochodową wskazują że uzasadnienie ku temu wynika z tego, że większość wskaźników (w szczególności stopa dyskontowa) stosownych w ramach tej metody, zostały ustalone w oparciu o kursy notowań spółek giełdowych. Ci sami, nie są w związku z tym zwolennikami stosowania premii z tytułu płynności przy wycenie spółek giełdowych metodą dochodową.

Przeciwnicy stosowania dyskonta z tytułu braku płynności przy wycenie spółek nienotowanych wskazują że wartość pieniądza w czasie jest taka sama, dla spółek nienotowanych i notowanych na giełdzie, i że znajduje już swoje odzwierciedlenie w stopie dyskontowej zastosowanej do dyskontowania przepływów pieniężnych. Innymi słowy, jeżeli inwestor realizuje swoją wartość za pomocą przyszłych zysków, to wartość bieżąca jego odsuniętych w czasie dochodów jest uwzględniona przez zastosowanie stopy dyskontowej. Jeżeli natomiast inwestor realizuje wartość spółki w ramach jej jednorazowego zbycia, to nawet jeżeli to zbycie będzie odsunięte w czasie (w stosunku do okresu zbycia spółki giełdowej), wówczas jego wartość zwiększą dochody wygenerowane przez spółkę w okresie opóźnienia.

Powyższe konkluzje przemawiają za niestosowaniem w wycenie dochodowej dyskonta dla spółek niepłynnych, dając podstawy tym samym do zastosowania premii dla spółek płynnych, czyli notowanych na rynku giełdowym. Wynika z tego, że to nie opóźnienie możliwości zbycia stanowi ograniczenie wartości, lecz możliwość szybkiego upłynnienia jest dodatkową wartością dla inwestorów.

Dodatkowym wyzwaniem jest rozstrzygnięcie, czy w przypadku wyceny spółki metodą majątkową należy zastosować dyskonto za niepłynność spółki nienotowanej, czy raczej należy zastosować premię za płynność dla spółki notowanej. Wydaje się, że jeżeli wycena spółki metodą majątkową polega na oszacowaniu wartości każdego pojedynczego aktywa i w ramach tego oszacowania, dla każdego aktywa metoda jego wyceny uwzględnia poziom płynności obrotu tymi aktywami na odpowiednim rynku, to kolejna korekta dotycząca płynności całego podmiotu nie powinna być uzasadniona. Jednak w praktyce i literaturze opinie są podzielone.

Fot: iQoncept/Shutterstock.com

Dodaj komentarz