Metody wyceny przedsiębiorstwa

przez | 7 listopada 2016

Metody majątkowe wyceny

Metody majątkowe (Asset Based Approach) zgodnie z którymi wycena spółki polega na dokonaniu odpowiednich oszacowań wartości aktywów pomniejszonych o obecne i przyszłe (wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych) zobowiązania. W ramach tego podejścia stosowane są:

  1. Metoda skorygowanych aktywów netto (SAN), znana też jako metoda wartości skorygowanej aktywów netto, która polega na doprowadzeniu wartości aktywów posiadanych przez wycenianą spółkę do estymowanej wartości rynkowej i pomniejszeniu ich o wartość rynkową zobowiązań, w tym rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych (z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia).
  2. Metoda rynkowej wartości likwidacyjnej, która obok oszacowania wartości skorygowanych aktywów netto, wymaga dodatkowo uwzględnienia kosztów hipotetycznej likwidacji wycenianego przedsiębiorstwa. Metoda likwidacyjna postrzegana jest zazwyczaj jako metoda określająca minimalną wartość przedsiębiorstwa, na jaką powinien zgodzić się w transakcji sprzedający. Wartość likwidacyjna określa poziom jaki potencjalny inwestor mógłby osiągnąć ze sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa w procesie potencjalnej likwidacji, spłaty jego zobowiązań i pokryciu kosztów likwidacji.
  3. Metoda odtworzeniowa, która w przeciwieństwie do metody likwidacyjnej i jako rozszerzenie metody skorygowanych aktywów netto, wymaga oszacowania potencjalnych kosztów założenia i organizacji przedsiębiorstwa. Metoda odtworzeniowa określa maksymalną wartość na jaką powinien zgodzić się kupujący, który stoi przed alternatywą powołania nowego podmiotu i poniesienia kosztów oraz czasu jego organizacji.
  4. Metoda księgowa, polegająca na zastosowaniu do wyceny, wartości bilansowej aktywów i pasywów ustalonych zgodnie ze stosowanymi przez wyceniane przedsiębiorstwo zasadami rachunkowości. Wadą tej metody jest często nieadekwatny do warunków rynkowych sposób wyceny bilansowej aktywów i pasywów spółki.

Zalety metod majątkowych to oparcie wyników wyceny o twarde dane na temat rzeczowych składników majątkowych i relatywnie małe możliwości manipulacji wynikiem. Z kolei wady tej grupy metod to często:  (i) trudna w kalkulacji lub pomijana kwestia wartości intelektualnych przedsiębiorstwa, (ii) brak uwzględnienia w wycenie kwestii dochodowości przedsiębiorstwa,  (iii) brak uzasadnienia zastosowania tej metody w niektórych przypadkach szczególnie gdzie główny wpływ na wartość podmiotu maja aktywa niematerialne, oraz (iv) wysokie koszty wyceny dla spółek posiadających dużą liczbę aktywów rzeczowych, zwłaszcza nieruchomości.

Metody porównawcze wyceny

Metody porównawcze znane są też jako metody rynkowe (Market Based Valuation) lub metody mnożnikowe (Valuation Multiples). W zależności od tego, czy mnożniki bazowe liczone są na podstawie spółek notowanych na giełdzie czy nienotowanych, ale będących przedmiotem transakcji na rynku nie-giełdowym, metoda mnożników rynkowych może być określona jako:

  1. Metoda giełdowych mnożników rynkowych zgodnie z którą wartość spółki wyznacza się na podstawie relacji wielkości ekonomicznych lub finansowych (mnożników bazowych) ustalanych na podstawie spółek porównywalnych notowanych w zorganizowanym systemie obrotu (giełdzie papierów wartościowych) w oparciu o wartości cen akcji tych spółek.
  2. Metoda transakcyjnych mnożników rynkowych zgodnie z którą wartość spółki wyznacza się na podstawie relacji wielkości ekonomicznych lub finansowych kalkulowanych dla spółek porównywalnych podlegających transakcji na rynku niepublicznym (o ile znane są parametry transakcji), na podstawie wartości transakcji.

Czytaj dalej na następnej stronie…

Jedna myśl nt. „Metody wyceny przedsiębiorstwa

  1. Pingback: Wybór metody wyceny przedsiębiorstwa | Wycena przedsiębiorstw

Dodaj komentarz