Wybór metody przy wycenie przedsiębiorstwa

przez | 13 listopada 2016

metody wyceny, wycena przedsiebiorstwa, wycena spółki, metoda dochodowa, metoda majatkowa, metoda porównawczaWybór odpowiedniej metody to ważny aspekt w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Zastosowanie właściwej metody w wielu przypadkach może być warunkiem niezbędnym dla poprawnego oszacowania wartości. W każdym przypadku jednak, wybór stosownej metody wyceny wymaga analizy kilku czynników. Do najważniejszych należą:

Przedmiot działalności i model biznesowy, który jest często najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór metody wyceny. Wynika to z tego, że niektóre branże (jak niektóre usługi czy handel) bazują w swoim funkcjonowaniu w większym stopniu na określonym modelu działalności i wykorzystywanych składnikach niematerialnych (takich jak: organizacja, kluczowe kontrakty, relacje z klientami, dostęp do zewnętrznych sieci dystrybucji, czy po prostu marka firmy), które bardzo trudno przełożyć na oszacowanie pojedynczej wartości – jak wymaga tego metoda majątkowa. Wiadomo jednak, że wszystkie te aktywa są uwzględnione w wycenie spółki metodą dochodową, bowiem łącznie przekładaj się one na generowane przez nią wyniki finansowe. Powyższe nie oznacza jednak, że wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową nie może być zrealizowana dla tego rodzaju podmiotów, w takich przypadkach wycena poszczególnych własności intelektualnych (w istotny sposób przekładających się na wartość przedsiębiorstwa) i tak będzie ostatecznie sprowadzała się do sporządzenia prognozy finansowej i zastosowania wyceny dochodowej tych aktywów, niepotrzebnie jednak komplikuje to cały proces wyceny.

Alternatywnie, gdy spółka opiera swoją działalność w większym stopniu na rzeczowych składnikach majątku – takich jak nieruchomości czy linia produkcyjna, metoda majątkowa będzie stosunkowo bardziej wiarygodna i warto ją sporządzić. Nie oznacza to, że w takiej sytuacji należy pomijać wycenę dochodową. W praktyce im więcej metod reprezentujących różne podejście do wyceny, tym lepiej, zwłaszcza jeżeli wyniki wyceny wartości przedsiębiorstwa są zbliżone.

Cel wyceny, który w niektórych przypadkach wymaga zastosowania określonego rodzaju zmiennych i założeń do wyceny. Przykłady to:

  • wycena spółki na potrzeby aportu akcji lub udziałów, która powinna kształtować wynik na bezpiecznym (konserwatywnym) poziomie. Zgodnie bowiem z art. 175 KSH: Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość.
  • wycena przedsiębiorstwa realizowana w ramach testu na utratę wartości firmy zgodnie z wymaganiami MSR 36, gdzie właściwie wyłącznie możliwe jest zastosowanie metody dochodowej wyceny przedsiębiorstwa.
  • wycena spółki w związku z realizacją oferty publicznej na akcje (IPO), gdzie wówczas obok podstawowej metody wyceny, warto jest sporządzić wycenę metodą giełdowych mnożników rynkowych, w oparciu o porównywalne podmioty notowane na rynku giełdowym. Taka wycena jest często praktykowana przez inwestorów.
  • praktyki rynkowe wskazują również, że wycena przedsiębiorstwa realizowana w celach transakcyjnych lub inwestycyjnych (transakcje zbycia, połączenia lub przejęcia) wśród inwestorów, spotyka silną preferencję do zastosowania co najmniej metody dochodowej, jeżeli tylko, nie jest uzasadnione wykluczenie tej metody.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa, która wiąże się częściowo z opisanym wcześniej modelem działalności. Szczególnie w sytuacji określonej struktury majątku, co jak opisano wyżej, może decydować o wyborze metody dochodowej lub majątkowej. Jednak bardziej istotne znaczenie mają tutaj wyniki finansowe, które prognozowane na atrakcyjnym poziomie nie dają argumentu uzasadniającego pominięcie metody DCF, z kolei pozostając na niskim lub ujemnym poziomie, z jednej strony stawiają w wątpliwość kluczowe założenie metody dochodowej, jakim jest kontynuacja działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, z drugiej strony, szczególnie w przypadku mocno ujemnych przepływów finansowych i braku źródeł finansowania, dają silny argument za przeprowadzeniem wyceny metodą likwidacyjną.

Czytaj dalej na następnej stronie…

Jeden komentarz do „Wybór metody przy wycenie przedsiębiorstwa

  1. Pingback: Metody wyceny przedsiębiorstwa | Wycena przedsiębiorstw

Dodaj komentarz