Wycena spółki metodą dochodową (DCF)

przez | 14 października 2016

Wycena dochodowa metodą APV

Wycena spółki metodą skorygowanej wartości bieżącej (APV – Adjusted Present Value) jest kombinacją dwóch powyższych, gdzie z jednej strony przyjmuje się przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki (tak jak w modelu FCFF) i nielewarowanego kosztu kapitału własnego (tak jak w modelu FCFE). Ta kombinacja wymaga oszacowania dodatkowo prognozowanych korzyści z tytułu tarczy podatkowej, która w modelu FCFF znajduje odzwierciedlenie w stopie dyskontowej.

Tarczę podatkową dla pojedynczego okresu szacuje się wg następującego modelu:

wzór tarczy podatkowejGdzie: TS – tarcza podatkowa | IR – odsetki od zobowiązań odsetkowych | TR – stopa podatku dochodowego |

Korzyści z tytułu tarczy podatkowej w okresie prognozy należy zdyskontować kosztem kapitału obcego (RD)

Proces dyskontowania

Ustalone według powyższych metod przepływy pieniężne dla każdego okresu prognozy wymagają zdyskontowania przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. Dyskontowanie odbywa się w następujący sposób:

wzór dcf, wycena dcf, model dcfGdzie: DCF – suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych | CFt – przepływy pieniężne w  okresie t | t – numer kolejnego okresu prognozy | Rt – stopa dyskontowa w kolejnym okresie prognozy | n – numer ostatniego okresu prognozy |

Wartość rezydualna

W przypadku gdy przewidywany okres działalności wycenianej spółki jest nieskończony (nie przewiduje się zakończenia działalności wycenianej spółki w przewidywalnym terminie) po okresie szczegółowej prognozy (uwzględniającej od kilku do kilkunastu lat), właściwe jest oszacowanie wartości rezydualnej określającej uproszczony model kalkulacji przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy do nieskończoności. Ten model to:

wartość rezydualna Gdzie: RV – wartość rezydualna | CFn – przepływy pieniężne w ostatnim okresie prognozy (znormalizowane) | CFn+1 – przepływy pieniężne w pierwszym okresie przypadającym po okresie szczegółowej prognozy | n – numer ostatniego okresu prognozy | g – oczekiwana średnia długoterminowa stopa wzrostu przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy | R – znormalizowana, długoterminowa stopa dyskontowa |

Wartość rezydualna podlega dyskontowaniu wg reguły:

zdyskontowana wartość rezydualnaGdzie: DRV – zdyskontowana wartość rezydualna | RV – wartość rezydualna | R – stopa dyskontowa | n – numer ostatniego okresu prognozy.

Czytaj dalej na następnej stronie…