Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

przez | 20 lipca 2018

analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, wskaźniki finansoweWycena przedsiębiorstwa lub innego rodzaju analiza biznesowa nie może odbyć się bez analizy wskaźnikowej podmiotu. W ramach analizy wskaźnikowej, analizie podlegają najczęściej wskaźniki rentowności, płynności i struktury. Pomocna bywa też analiza wskaźników rotacji, cyklów obrotowości i wskaźników pokrycia. Wybór odpowiednich wskaźników zależy w dużym stopniu od specyfiki analizowanego przedsiębiorstwa i celu analizy.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności określają jaka jednostka wyniku finansowego, przypada na jednostkę pozycji generującej ten wynik. A dokładniej, wskaźniki rentowności są miarą efektywności czy też dochodowości przedsiębiorstwa.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności określają stopień płynności przedsiębiorstwa, w kontekście jego zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Szacuje się je jako relację wybranej wielkości aktywów obrotowych do sumy zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźniki struktury

Wskaźniki struktury określaj udział analizowanej wielkość w ogólnej sumie grupy pozycji. Np. analiza struktury aktywów przedsiębiorstwa będzie polegała na oszacowaniu udziału poszczególnych składników majątku w sumie aktywów ogółem.

Wskaźniki rotacji

Wskaźniki rotacji określają ile razy analizowana pozycja wymieni się w przyjętym okresie czasu. Np. rotacja zapasów, informuje ile razy w wybranym okresie czasu, zapasy przekształcą się w produkty sprzedane.

Wskaźniki cyklu obrotowości

Wskaźnik cyklu obrotowości jest odwrotnością wskaźnika rotacji i jest liczony w dniach, informując ile dni np. zapasy oczekują w magazynie na sprzedaż, a należności lub zobowiązania na spłatę.

Wskaźniki pokrycia

Wskaźniki pokrycia określają najczęściej stopień w jakim określone składniki majątku pokrywają (przewyższają lub nie) określone pozycje źródeł finansowania – lub odwrotnie, w jakim stopniu wybrane pozycje pasywów przewyższają określone pozycje aktywów.

Dynamika zmian

Kompleksowa analiza wskaźnikowa nie może odbyć się jeszcze bez porównania zmiany szacowanych wskaźników w czasie i oszacowania dynamiki najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego. Tendencje towarzyszące zmianom poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i oszacowanych wskaźników bywają kluczowe w kontekście oceny sytuacji ekonomicznej analizowanej jednostki i prognozy finansowej.

 

Fot. Roberto Piras/Shutterstock.com