Wycena technologii na podstawie wartości spółki

przez | 11 kwietnia 2017

wycena technologii, wycena know-how, wycena patentu,Wycena technologii na podstawie wartości spółek porównywalnych, reprezentująca podejście porównawcze polega na ustaleniu mnożników finansowych dla spółek porównawczych poprzez wydzielenie wartości technologii z ogólnej wartości tych spółek oraz wydzielenie części dochodów generowanych przez technologię, z ogólnej wartości zysków osiąganych przez te spółki porównawcze.

Wydzielenie wartości technologii z ogólnej wartości spółki wymaga określenia wartości spółki wykorzystującej w działalności (posiadającej) porównywalne technologie, dla których znana lub możliwa do oszacowania jest wartość pozostałych aktywów posiadanych przez to przedsiębiorstwo. Zgodnie z zasadą na wartość rynkową aktywów netto przedsiębiorstwa składają się posiadane aktywa rzeczowe, finansowe i niematerialne pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na przyszłe zobowiązania, zgodnie z formułą:

wycena know-how, wycena technologii, Wartość technologii porównywalnej będzie wówczas ustalona wg następującej formuły:

wycena technoogii, wycena know-howGdzie: VT – wartość wycenianej technologii (lub innego aktywa niematerialnego) | VS – wartość rynkowa spółki (aktywów netto spółki) | AR – wartość rynkowa rzeczowych aktywów trwałych | AO – wartość rynkowa rzeczowych aktywów obrotowych, w tym zapasów i rozrachunków z odbiorcami | AF – wartość rynkowa aktywów finansowych i inwestycji kapitałowych | AN – wartość rynkowa innych aktywów niematerialnych w tym wartość marki, prac badawczo rozwojowych nie związanych z wycenianą technologią | Z – zobowiązania i rezerwy na przyszłe zobowiązania |

Ustalenie części dochodów generowanych przez wyceniane własności intelektualne może zostać przeprowadzone na podstawie oszacowania hipotetycznych opłat licencyjnych, metodą przyrostu zysków lub nadwyżki dochodów zgodnie z metodą szacowania prognozowanych przepływów pieniężnych w wycenie dochodowej aktywów niematerialnych.

Wyznaczenie wartości mnożników i wycena technologii w oparciu o tę metodą w dalszych krokach odpowiada procedurze typowej metody mnożnikowej wyceny własności intelektualnych.

W praktyce zastosowanie metody opartej na mnożnikach finansowych wyznaczonych w oparciu o transakcje na porównywalnych aktywach lub mnożnikach wyznaczonych na podstawie danych dla całego przedsiębiorstwa realizującego działalność z wykorzystaniem danej technologii ma co najmniej następujące ograniczenia:

  • Musi bazować na założeniu, że wyceniane własności intelektualne mogą generować takie same przychody lub zyski jak aktywa porównywalne. Podczas gdy w praktyce wartość generowanych środków pieniężnych z działalności pod wycenianym aktywem nie koniecznie zależy od rodzaju technologii a często w większym stopniu od wielkości środków pieniężnych przeznaczonych na komercjalizację technologii i skalę rynku na jakim technologia została skomercjalizowana.
  • Wyceniana technologia i/lub technologie z grupy porównawczej mogą znajdować się na etapie nie skomercjalizowanym, co oznacza, że nie generują jeszcze przychodów lub zysków z działalności, a uniemożliwia to wyznaczenie dla tych aktywów mnożników finansowych.

W takiej sytuacji wycena technologii w podejściu porównawczym może wymagać zastosowania uproszonej metody jak: metoda korygowania ceny średniej lub metoda porównania parami.